İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemandır.

GÖZEK OSGB tarafından görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı 30.04.2015/29342 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleriyerine getirmekten sorumludur.

Firmamızca görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları, görevlendirdikleri firmalarda risk analizlerini yapar, Acil Durum Planlarını hazırlar ve temel OSGB eğitimlerini verirler.

Yapılan tüm raporlamalara hizmet verdiğimiz firmalar OSGB Takip Sistemimizden online olarak ulaşabilmektedir.

İş Sağlığı Uzmanlarının Görevleri


1 - İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

 • a) Rehberlik ve danışmanlık;
 • 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.

 • b) Risk değerlendirmesi;
 • 1) Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

 • c) Çalışma ortamı gözetimi;
 • 1) Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.

  2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

 • ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
 • 1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.

  2) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

 • d) İlgili birimlerle işbirliği;
 • 1) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

  2) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.